Design-elem-left
Related Families

Related Families

Design-elem-right

Related Family Names...

Maloofs International, INC.

Many families who originated from the Maloofs, do not carry the Maloof name. Here are some family names who, through research, we believe were originally Maloofs.

Aazar
Abbood
Abdo
Abdallah
Abraham (Ibrahim)
Abu Madlej
Ackel (Akl)
Ajay (Al' Ajji)
Al Haj
Al Qun
Akr
Andrews (Andrawoos)
Antar
Antoon
Assad
Asoos
Atiyyeh
Ayoub
Azar
Baaz
Bader
Bahri
Bahroom
Basil
Bishara
Boutros
Boulos
Dakhn
Dahrooj
D'aybas
Dayyoob
Dabbaabineh
Deebo
Diyaab
Dohler
Dow
Dwayri
Eed
Eesa
Faares
Fadlo
Fadol
Faddool

Fohdel
Fassooh
Gabriel
Gibrayel
Ghayda
Ghaydoh
Ghuson
Ghandoor
Gideon
Haashem
Habeeb
Hareek
Hanna
Hanneen
Hassoon
Hattoom
Hurey
Imad
Jabboor
Ja'don
Jihjaah
Joseph
Kaheel
Kalanek
Kattini
Kattoora
Kferyri
Kfoori
Khalil
Kharrooba
Kheyrallah
Khoori
Kureydi
Lahhaam
Mansoor
Monsoor
Maasood
Matta
Massad
Mina
Michel
Michaels
Mitchel

Moosa
Mufarraj
Mukhtaara
Muweys
Muzher
Naaser
Naffaa
Najjaar
Naoom
Neffah
Nijem
Nimeh
Nimetallah
Nisrallah
Nohseef
Nohder
Qassees
Qateeni
Quyaameh
Rahaal
Razzooq
Rasheed
Richards
Rizeq
Rizqalah
Sa'd
Sadd
Sa'aadeh
Saba
Saleeba
Saayegh
Salem
Saalem
Salaameh
Salloom
Sakkaaf
Scaff
Schaded
Shadeed
Shaaker
Shalhoob
Shakkoor
Shahrooq

Shehadeh
Shibli
Shuhaybar
Shukrallah
Slaybi
Simaan
Sooqi
Subbaagh
Suleman
Taamer
Tammoor
Tannios
Tarza
Tohreed
Toofeh
Ustfohn
Ustfan
Wahbeh
Yaared
Yaqoob
Yazbek
Yoonan
Younan
Youness
Yoosef
Zajjal